ചൈനക്കാരുടെ ആളെ അദൃശ്യനാക്കുന്ന വസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ? | How made the transparent Man In Video ?

1
321

ചൈനക്കാർ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അദൃശ്യനാകുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് രീതി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ട്യൂട്ടോറിയൽ.

ഫുൾ HD വീഡിയോ കാണാൻ യൂട്യൂബ് ക്വാളിറ്റി 1080 ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക.

വീഡിയോ യുട്യൂബ് തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു ലോഡ് ചെയ്തു..കാണുക മനസ്സിലാക്കുക..

Powered by
ഐറ്റി വേൾഡ്.