ചങ്ങായീസ് ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്ട്രേഷനിലേക് സ്വാഗതം താഴെയുള്ള ഫോം ഫിൽ ചെയ്തു ഗ്രൂപിലേക്ക് അംഗമാകു.

Districts Thiruvananthapuram, Kollam, Alappuzha, Pathanamthitta, Kottayam, Idukki, Ernakulam, Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur, Kasaragod,