താങ്കളുടെ ബിസിനസ് രെജിസ്ട്രേഷൻ താങ്കൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് കടന്നുവരാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ലയോ? താങ്കൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ  താങ്കളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം അറിയിക്കുന്നതാണ്. പങ്കാളിത്തം നൽകാൻ തയാറായതിനു നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂർവം
സുധീർ കബീർ
ഒപ്പം 24 അംഗ അഡ്മിൻ പാനൽ
ഐറ്റി വേൾഡ്