എന്താണ് വാട്സപ്പിലെ Don’t touch here HANG ? MESSAGE

0
122

എന്താണ് വാട്സപ്പിലെ
*Don’t touch here* HANG ? MESSAGE
എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
ഇത് വൈറസ് ആണോ?
എന്തുകൊണ്ട് ഫോൺ ഹാങ് ആകുന്നു. തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഉള്ള വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്കും ഇനി അത്തരം മെസ്സേജ് ഉണ്ടാക്കാം.

കാണുക
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക
Share ചെയ്യുക
ലൈക്ക് കമെന്റ്

കട്ട സപ്പോർട്ട് താ ചങ്ക്സേ